EMPLEO. La kirchnerista Florencia Saintout, impulsora del proyecto.